Điều khoản sử dụng

  1. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG:

1.1 Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, Quý khách đồng ý với các điều khoản sử dụng bên dưới. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện này trước khi sử dụng trang thông tin điện tử này.
1.2 Nếu Quý khách không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, Quý khách không được truy cập hay sử dụng trang thông tin điện tử này.
1.3 Chúng tôi có thể điều chỉnh các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo cho Quý khách hay đưa ra bất kỳ lý do gì, thông qua việc đăng tải bản cập nhật của Điều Khoản Sử Dụng trên trang thông tin điện tử này. Đề nghị Quý khách truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra sự thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có thay đổi, Quý khách phải tuân thủ với điều khoản đã cập nhật. Nếu Quý khách không đồng ý với nội dung thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng, Quý khách phải ngay lập tức ngừng việc sử dụng trang điện tử này.

2. LIÊN KẾT CỦA CÁC TRANG ĐIỆN TỬ KHÁC:

2.1 Trang thông tin điện tử này có thể được kết nối với những trang thông tin điện tử khác không chịu sự kiểm soát của KingHome. Những liên kết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm sự tiện lợi cho Quý khách và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, ảnh hưởng và nội dung được đăng tải trên các trang thông tin điện tử đó.
2.2 KingHome không có bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung được đăng tải trên các trang thông tin điện tử này cũng như không phê duyệt các thông tin, ý kiến, sản phẩm và dịch vụ dược giới thiệu ở đó. Quý khách theo đây xác nhận và đồng ý rằng Quý khách sẽ tự chịu mọi rủi ro liên quan đến việc Quý khách truy cập vào các trang thông tin đó.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:

3.1 Quý khách đồng ý rằng với việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, Quý khách sẽ tự chịu mọi rủi ro đối với việc Quý khách kết nối và sử dụng trang thông tin điện tử.
3.2 Trong phạm vi tối đa theo luật định, kinghome.net.vn loại trừ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này tất cả các tuyên bố, đảm bảo, điều kiện, cam đoan, biện pháp khắc phục, trách nhiệm và điều kiện khác được hàm ý trong các chế định, pháp luật hoặc tập quán, ngoại trừ sự đảm bảo hoặc quyền hạn do pháp luật quy định, ngoại trừ những việc trái pháp luật hoặc là nguyên nhân dẫn đến vô hiệu một phần hoặc toàn bộ điều khoản này.
3.3 Trong phạm vi tối đa theo luật định, KingHome không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Quý khách kết nối và sử dụng trang điện tử này, bao gồm và không giới hạn:
(a) bất kỳ thiệt hại thực sự hay có khả năng gây thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, sự tín nhiệm, tiết kiệm, dữ liệu, cơ hội kinh doanh hoặc kỳ vọng, và bất kỳ và tất cả các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do quan hệ nhân quả, bị trừng phạt hoặc để làm gương, và
(b) bất cứ thiệt hại nào khác, ngay cả trong trường hợp KingHome hay bất kỳ đại diện được ủy quyền nào của KingHome đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.
KingHome sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào có ảnh hưởng tới, hoặc các dạng vi-rút có thể tấn công vào các thiết bị vi tính hay các tài sản khác của Quý khách do hậu quả của việc truy cập, sử dụng, hay lướt qua trang thông tin điện tử này, hay việc tải xuống các tài liệu, dữ liệu, đoạn văn, hình ảnh, phim, hoặc âm thanh từ trang thông tin điện tử này.

4. CÁC VẦN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT:

Trừ khi được nêu rõ, các thông tin trong trang thông tin điện tử này không được coi như một lời đề nghị bán hay chào mời mua bất kỳ chứng khoán, sản phẩm bảo hiểm hay bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của KingHome. Không có bất kỳ chứng khoán, sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc sẽ được kinh doanh bởi KingHome, hoặc đã được bán bởi KingHome, được xem là có hiệu lực tại các vùng lãnh thổ mà tại đó việc đề nghị, chào mời, mua hoặc bán là bất hợp pháp theo quy định của pháp luật về chứng khoán, bảo hiểm hay bất kỳ luật nào khác của vùng lãnh thổ đó. Một số sản phẩm và dịch vụ có thể không triển khai tại một số vùng lãnh thổ.

5. KHÔNG ĐỀ NGHỊ:

Thông tin trên trang thông tin điện tử này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời giới thiệu mua chứng khoán. Những kết quả đạt được trong quá khứ không nhất thiết là tiêu chí đánh giá hiệu quả trong tương lai. Quý khách đang xem xét việc đầu tư vào chứng khoán của KingHome nên nhờ các chuyên viên chuyên nghiệp tư vấn trước khi quyết định đầu tư.

6. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI THÔNG TIN:

Mọi thông tin, nếu không phải là dữ liệu hay thông tin cá nhân, mà Quý khách chuyển đến KingHome qua trang thông tin điện tử này bằng thư điện tử hay bằng cách khác, bao gồm các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, hay đề nghị sẽ được coi như là các thông tin không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của KingHome. Các thông tin này, trừ các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái sử dụng, chào mời giới thiệu sản phẩm, tiết lộ, chuyển thể, xuất bản, phát thanh, hay gửi đi. KingHome được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay công nghệ có trong các giao dịch của Quý khách gửi cho KingHome qua trang thông tin điện tử này hay bằng bất cứ hình thức nào khác cho bất cứ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.
Quý khách từ bỏ mọi quyền hạn có thể có của Quý khách đối với bất kỳ thông tin (trừ thông tin cá nhân) mà Quý khách chuyển đến KingHome qua trang thông tin điện tử này hay nói cách khác cho mục đích của phần này trong Điều Khoản Sử Dụng.
Bất kỳ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử sẽ là đối tượng được áp dụng Cam kết bảo mật của KingHome tại đây.

7. SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

Trang thông tin điện tử này thuộc sở hữu và được vận hành bởi KingHome. Tất cả các bản quyền và tài sản trí tuệ ở trên trang thông tin điện tử này thuộc về KingHome và người được cấp giấy phép của chúng tôi. Ngoài những quy định khác được nêu rõ ở trong Điều Khoản Sử Dụng này và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, Quý khách không được thực hiện (và không được cố gắng thực hiện) những việc nêu dưới đây:
(a) Sử dụng, sao chép, tái chế, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trong hệ thống phục hồi, tạo ra tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bằng cách nào khác bất kỳ phần nào của trang thông tin cho mục đích công cộng hoặc thương mại;
(b) Phân phát, dịch thuật, sửa đổi hay làm xáo trộn bất kỳ phần nào của trang thông tin;
(c) Tạo ra các tác phẩm pháí sinh của hoặc từ bất kỳ phần nào của trang thông tin;
(d) Bán, cho thuê, cấp phép, chuyển nhượng, hoán đổi hoặc chuyển quyền của Quý khách trong Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc
(e) Cho phép hay giúp người khác thực hiện các hành vi được quy định từ mục (a) đến (d)

8. HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ:

8.1 KingHome sẽ sử dụng mọi cố gắng hợp lý để trang thông tin điện tử này hoạt động trong giờ làm việc. Tuy nhiên, việc hoạt động của trang thông tin điện tử tùy thuộc vào một số nhà cung cấp, và theo đó, KingHome không cam kết hoặc đảm bảo:
(a) Quý khách có thể truy cập trang thông tin điện tử bất kỳ thời điểm nào; hay
(b) Quý khách có thể sử dụng trang thông tin điện tử liên tục, không gián đoạn, an toàn và không có lỗi.
8.2 Quý khách xác nhận rằng trang thông tin điện tử có thể không phải lúc nào cũng sẵn sàng, và Quý khách có thể bị ngừng kết nối với trang thông tin điện tử tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm:
(a) Lỗi do kết nối mạng xảy ra;
(b) Hệ thống cung cấp dịch vụ không sẵn sàng do bất kỳ lý do gì (gồm việc bảo trì);
(c) Quý khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng; hay
(d) Chúng tôi quyết định chấm dứt, tạm ngừng hay ngăn chặn việc truy cập vào trang thông tin điện tử của Quý khách vì bất kỳ lý do gì.
8.3 KingHome không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về tính tin cậy hay những vấn đề nào khác về vận hành của trang thông tin điện tử. Hoạt động của trang thông tin điện tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm chức năng, năng suất và cấu hình thiết bị của Quý khách, tốc độ đường truyền và số lượng người truy cập vào hệ thống hỗ trợ trang thông tin điện tử.
8.4 Thông tin trên trang thông tin điện tử này có thể được chỉnh sửa bất kỳ lúc nào nhằm đảm bảo thông tin được cập nhật, vì vậy có thể có sự gián đoạn, lỗi hoặc sai sót ảnh hưởng đến việc lưu hành và độ chính xác. Theo đó, KingHome không thể và không cam đoan hay đảm bảo các thông tin trên trang thông tin điện tử này được hoặc sẽ được cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác tại mọi thời điểm. Quý khách xác nhận và đồng ý Quý khách sẽ tự xác định các thông tin trên trang thông tin điện tử này là thông tin hiện hành, hoàn chỉnh và chính xác trước khi sử dụng. kinghome.net.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà Quý khách gánh chịu do không tuân thủ quy định này.

9. CẤP PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM:

Với việc sử dụng các phần mềm có sẵn hay được cung cấp cho Quý khách trên trang thông tin điện tử này, Quý khách được KingHome cấp phép trên cơ sở không độc quyền, có giới hạn và cá nhân để tải và sử dụng phần mềm chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Tất cả các quyền gồm quyền sở hữu trí tuệ của phần mềm thuộc về KingHome hay người được cấp giấy phép hay chủ sở hữu phần mềm, và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, Quý khách không thể đảo ngược, biên soạn, sửa đổi hay xáo trộn phần mềm.

10. KHÔNG MIỄN TRỪ:

KingHome không miễn trừ một quyền lợi, quyền hạn hay chế tài nào có liên quan đến những Điều Khoản Sử Dụng này nếu KingHome không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện các quyền lợi, quyền hạn hay chế tài.

11. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ:

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền duy nhất của các tòa án Việt Nam.